Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spol. s r. o.

Hlavná aktivita projektu: Zabudovanie lokálneho fotovoltického zdroja

Kód projektu v ITMS2014+: 310041CUP1

Výzva - kód výzvy: OPKZP-P04-SC411-2022-79

Hlavný cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej prevádzky spoločnosti

Zahájenie projektu: 04/2023

Ukončenie projektu: 07/2024

Schválená výška NFP: 16 499,78 EUR