Tieto podmienky ochrany súkromia obsahujú dodatočné informácie upravujúce zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré sa zadávajú a spracovávajú  v súvislosti s využitím služieb internetového obchodu sprotektor.sk.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.sprotektor.sk je Šimkovič–Protektor spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Kollárova 15, 078 01 Sečovce, IČO: 31 654 606, DIČ: 2020506004, IČ DPH: SK2020506004, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 1622/V.

2. Spracovanie osobných údajov – aké osobné údaje zbierame, na aký účel?

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR"), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenia GDPR. Osobné údaje sú zbierané a spracované len v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v elektronickom obchode sprotektor.sk sú:

 • meno a priezvisko
 • adresa dodania (ulica, číslo, PSČ a mesto/obec)
 • fakturačná adresa (ulica, číslo, PSČ a mesto/obec)
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • údaje o produktoch, ktoré boli zakúpené
 • platobné údaje (o zaplatenej čiastke)
 • údaje zo vzájomnej komunikácie

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracované za týmto účelom:

 • plnenie zmluvy
 • spracovanie a reakcia na žiadosti, pripomienky alebo reklamácie zo strany kupujúceho
 • vytvorenie zákazníckeho účtu

Osobné údaje pochádzajú výhradne od kupujúceho, ktoré boli poskytnuté v súvislosti s uzatvorením zmluvy (nákupom tovaru), alebo nám boli udelené pre účely registrácie.

Osobné údaje sú spracované počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

3. Akým tretím stranám poskytujeme osobné údaje?

Za účelom doručenia objednávky a spracovania platby poskytujeme osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu našim partnerom:

SDS kurierská služba

Tatra banka, a. s.

4. Práva kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov v elektronickom obchode sprotektor.sk

Kupujúci má právo k prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo na dočasné alebo trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov, alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné pre plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. vedenie účtu nakupujúceho a to formou písomného nesúhlasu so spracovaním osobných údajov (e-mailom, alebo na korešpondenčnú adresu).

Kupujúci má právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o ňom spracovávané
 • vo všeobecnej zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracovanie
 • vo všeobecnej zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania
 • opravu, alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil, ak sú predmetom spracovávania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu zákona
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho

5. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako zhromažďujeme, využívame osobné údaje, nás môžete kontaktovať e-mailom: sprotektor@sprotektor.sk, prípadne písomne na adresu Šimkovič–Protektor spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Kollárova 15, 078 01 Sečovce
Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť, všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našej webovej stránke www.sprotektor.sk.