Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a inovácie.

Názov projektu: Zavedenie inovatívneho produktu spoločnosti ŠIMKOVIČ – PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Kód projektu v ITMS2014+: 313031I058

Schválená výška NFP: 99 168,39 EUR

Zahájenie projektu: 09/2018

Ukončenie projektu: 09/2019

Prijímateľ:
ŠIMKOVIČ – PROTEKTOR
spoločnosť s ručením obmedzeným
Kollárova 15, 078 01 Sečovce