Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a inovácie.

Názov projektu: Inovácia výrobného procesu protektorovania pneumatík

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Kód projektu v ITMS2014+: 313031P486

Schválená výška NFP: 210 918,21 EUR

Zahájenie projektu: 04/2019

Ukončenie projektu: 11/2019

Prijímateľ:
ŠIMKOVIČ – PROTEKTOR
spoločnosť s ručením obmedzeným
Kollárova 15, 078 01 Sečovce